Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları HastanesiA d a n a D r . < i > < / i > E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , r u h s a ğ l ı ğ ı a l a n ı n d a ö n c ü b i r k u r u l u ş t u r . İ n s a n l a r ı n r u h s a ğ l ı ğ ı n ı k o r u m a k v e d e s t e k l e m e k i ç i n ç e ş i t l i h i z m e t l e r s u n m a k t a d ı r . A d a n a D r . < i > < / i > E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , h a s t a l a r ı n r u h s a ğ l ı ğ ı n ı e n i y i ş e k i l d e k o r u m a k v e d e s t e k l e m e k i ç i n p s i k o t e r a p i , r u h s a ğ l ı ğ ı e ğ i t i m l e r i , r u h s a ğ l ı ğ ı g ö z l e m l e r i , a l g ı l a m a a r a ç l a r ı t e s t l e r i v e h a s t a l a r ı n h a y a t ı n ı k o l a y l a ş t ı r m a k i ç i n d i ğ e r h i z m e t l e r i s u n m a k t a d ı r . B u h i z m e t l e r , h a s t a l a r ı n h a y a t ı n ı k o l a y l a ş t ı r m a k i ç i n ö z e l l i k l e ö n e m l i d i r . A d a n a D r . < i > < / i > E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , h a s t a l a r ı n r u h s a ğ l ı ğ ı n ı v e h a y a t l a r ı n ı k o l a y l a ş t ı r m a k i ç i n ç e ş i t l i a l g ı l a m a a r a ç l a r ı t e s t l e r i s u n m a k t a d ı r . B u t e s t l e r , h a s t a l a r ı n r u h s a ğ l ı ğ ı n ı n n e d u r u m d a o l d u ğ u n u v e r u h s a ğ l ı ğ ı n ı n n a s ı l k o r u n a b i l e c e ğ i n i a n l a m a y a y a r d ı m c ı o l m a k t a d ı r . T e s t l e r , h a s t a l a r ı n r u h s a ğ l ı ğ ı n ı k o r u m a k v e d e s t e k l e m e k i ç i n k o l a y c a g e ç e b i l e n b i r y o l d u r . A d a n a D r . < i > < / i > E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , h a s t a l a r ı n r u h s a ğ l ı ğ ı n ı k o r u m a k v e d e s t e k l e m e k i ç i n ç e ş i t l i h i z m e t l e r s u n m a k t a d ı r .

< h 2 > < b > < b > A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı V e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i < / b > A d r e s i < / b > < / h 2 >A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i A d r e s i , < i > a d a n a d r e k r e m t o k r u h s a ğ l ı ğ ı v e h a s t a l ı k l a r ı h a s t a n e s i < / i > T ü r k i y e d e k i s a ğ l ı k a l a n ı n d a ö n e m l i b i r y e r t u t m a k t a d ı r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , T ü r k i y e n i n e n ü n l ü v e g ü v e n i l i r h a s t a n e l e r i n d e n b i r i d i r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , A d a n a i l i n d e b u l u n a n T ü r k i y e n i n e n b ü y ü k v e g e l i ş m i ş h a s t a n e l e r i n d e n b i r i d i r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , T ü r k i y e n i n e n ü s t d ü z e y s a ğ l ı k h i z m e t l e r i n i s u n a n h a s t a n e l e r d e n b i r i d i r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , ç a ğ d a ş t e k n o l o j i l e r i k u l l a n a r a k , h a s t a l a r ı n t e d a v i i ç i n e n i y i s e ç e n e k l e r i s u n m a k i ç i n ç a l ı ş m a k t a d ı r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , h a s t a l a r ı n ı n s a ğ l ı k v e g ü v e n l i k l e r i i ç i n ö z e l b i r ö n e m v e r m e k t e d i r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , h a s t a l a r ı n ı n i y i l e ş m e s ü r e c i n i h ı z l a n d ı r m a k i ç i n h e r t ü r l ü ö n l e m i a l m a k t a d ı r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , h a s t a l a r ı n a ö z e l b a k ı m h i z m e t l e r i s u n m a k t a d ı r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , s a ğ l ı k h i z m e t l e r i n i n y a n ı s ı r a , h a s t a l a r ı n ı n p s i k o l o j i k i h t i y a ç l a r ı n ı d a k a r ş ı l a m a k i ç i n ö z e l b i r e k i p m a n a s a h i p t i r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , h a s t a l a r ı n ı n f i z i k s e l v e r u h s a l s a ğ l ı k l a r ı n ı n k o r u n m a s ı n ı s a ğ l a m a k i ç i n ç a l ı ş m a k t a d ı r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , h a s t a l a r ı n ı n i h t i y a ç l a r ı n ı k a r ş ı l a m a k i ç i n h e r t ü r l ü ö n l e m i a l m a k t a d ı r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , s a ğ l ı k h i z m e t l e r i n i n y a n ı s ı r a , h a s t a l a r ı n ı n p s i k o l o j i k i h t i y a ç l a r ı n ı d a k a r ş ı l a m a k i ç i n ö z e l b i r e k i p m a n a s a h i p t i r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , h a s t a n e d e k a l m a s ü r e s i n i k ı s a l t m a k i ç i n ü s t d ü z e y t e k n o l o j i k e k i p m a n l a r k u l l a n m a k t a d ı r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , h a s t a l a r a e n i y i s a ğ l ı k h i z m e t i n i s u n m a k i ç i n ç a l ı ş m a k t a d ı r .

< h 2 > < b > A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı V e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i < / b > < / h 2 >A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , < i > < / i > T ü r k i y e d e e n ö n e m l i r u h s a ğ l ı ğ ı v e h a s t a l ı k l a r ı m e r k e z l e r i n d e n b i r i d i r . A d a n a d a b u l u n a n h a s t a n e , T ü r k i y e n i n e n b ü y ü k r u h s a ğ l ı ğ ı v e h a s t a l ı k l a r ı h a s t a n e l e r i n d e n b i r i d i r . H a s t a n e , k a p s a m l ı v e m o d e r n b i r t ı b b i h i z m e t s u n m a k t a d ı r . T ü m h a s t a l a r ı n r u h s a ğ l ı ğ ı v e h a s t a l ı k l a r ı y l a i l g i l i e n i y i t e d a v i h i z m e t i n i a l m a l a r ı n ı s a ğ l a m a k i ç i n , A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , < i > < / i > ç a ğ d a ş t ı b b i t e k n o l o j i y i k u l l a n m a k t a d ı r . H a s t a n e d e , r u h s a ğ l ı ğ ı v e h a s t a l ı k l a r ı a l a n ı n d a u z m a n l a ş m ı ş ç o k s a y ı d a h e k i m g ö r e v y a p m a k t a d ı r . A y r ı c a , h a s t a n e d e , ç e ş i t l i r u h s a ğ l ı ğ ı v e h a s t a l ı k l a r ı i l e i l g i l i t e r a p i l e r , e ğ i t i m l e r v e g r u p ç a l ı ş m a l a r ı d a m e v c u t t u r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , < i > < / i > h a s t a l a r ı n ı n r u h s a ğ l ı ğ ı v e h a s t a l ı k l a r ı y l a i l g i l i h e r t ü r l ü i h t i y a c ı n ı k a r ş ı l a m a k i ç i n t ü m i m k a n l a r ı n ı k u l l a n m a k t a d ı r . H a s t a n e , h a s t a l a r ı n ı n r u h s a ğ l ı ğ ı v e h a s t a l ı k l a r ı y l a i l g i l i t ü m i h t i y a ç l a r ı n ı k a r ş ı l a m a k i ç i n t ü m ç a l ı ş a n l a r ı n a ö z e l e ğ i t i m l e r v e r m e k t e d i r . A d a n a D r E k r e m T o k R u h S a ğ l ı ğ ı v e H a s t a l ı k l a r ı H a s t a n e s i , < i > < / i > h a s t a l a r ı n ı n r u h s a ğ l ı ğ ı v e h a s t a l ı k l a r ı y l a i l g i l i t ü m i h t i y a ç l a r ı n ı k a r ş ı l a m a k i ç i n h e r t ü r l ü ö z v e r i y i g ö s t e r m e k t e d i r .


Hastane Tahlil Sonuçları Öğrenme ve Laboratuvar Test Sonuçları
 • Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi nerededir?

  Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Adana Şehitlik Mahallesi’nde bulunmaktadır.

 • Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ne zaman açılmıştır?

  Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, 1999 yılında açılmıştır.

 • Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi hangi sağlık hizmetlerini sunmaktadır?

  Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, psikiyatri, nöroloji, psikolojik danışmanlık, psikolojik rehabilitasyon ve psikiyatrik rehabilitasyon gibi sağlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin çalışma saatleri nelerdir?

  Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, haftanın yedi günü 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

 • Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde hangi tür ödeme yöntemleri kabul edilmektedir?

  Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, nakit, kredi kartları ve banka havalesi gibi çeşitli ödeme yöntemlerini kabul etmektedir.

 • Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Adana’nın en önde gelen ruh sağlığı hastanelerinden biridir.
 • Hastane, Adana’da Adana Şehir Hastanesi’nin yakınında bulunmaktadır.
 • Hastanede, Adana ve çevresindeki hastaların ruh sağlığı hastalıklarına karşı tedavi edilmesi amaçlanmaktadır.
 • Hastanede, hastaların ruh sağlığının korunması için çeşitli tedavi seçenekleri sunulmaktadır.
 • Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi’nin karşısındaki bina içerisinde yer almaktadır.
 • Hastane, Adana Şehir Hastanesi’nin yanındaki Adana Atatürk Bulvarı’nda bulunmaktadır.
 • Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin adresi şu şekildedir: Adana Atatürk Bulvarı No:1, 01190, Adana, Türkiye.

 • Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi – Sıkça Sorulan Sorular(SSS)
  Yorum yapın

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com